Quét điểm QR + Cập nhật điểm thưởng

camera
Khu vực quét
QR Code

Xem hướng dẫn quét điểm thưởng nếu bạn chưa rõ về cách quét điểm truy nã.
"Tải apps để quét thẻ nhanh hơn trên tất cả trình duyệt điện thoại, kể cả IOS của Iphone & Ipad"